Ergonomie

Problémy se zajištěním potřebné úrovně pracovního prostředí a ergonomie pracovišť řeší v poslední době stále více zaměstnavatelů. Pro uspokojení i těch nejnáročnějších potřeb našich zákazníků nabízíme širokou paletu expertních, analytických a poradenských činností – viz níže.

 

Ergonomická analýza a ergonomické navrhování pracovišť

 • Posuzování a navrhování optimálního řešení pro rozhraní člověk-stroj podle požadavků ČSN EN 60073 ed. 2 a ČSN EN 894-1+A1.
 • Ergonomické analýzy pracovišť se zobrazovacími terminály podle ČSN EN ISO 9241.
 • Posuzování ergonomických a kvalitativních parametrů pracovních stolů a pracovních sedadel podle ČSN EN 14074, ČSN EN 527, ČSN 91 0630, ČSN EN 1335-1 a ČSN EN ISO 9241-5.
 • Navrhování a aplikace ergonomických zásad a podmínek pro zajištění bezpečnosti provozu pracovních systémů v souladu s ČSN ISO 6385.
 • Navrhování a aplikace ergonomických zásad na pracovištích ve vztahu k mentální pracovní zátěži zaměstnanců podle ČSN EN ISO 10075-2.
 • Navrhování ergonomického řešení řídicích center a dispečerských pracovišť podle ČSN EN ISO 11064.
 • Posuzování ergonomických parametrů strojních zařízení podle ČSN EN 614.
 • Hodnocení verbální komunikace na pracovištích podle ČSN EN ISO 9921.
 • Screening trhu a odborná poradenská činnost při výběru vhodných pracovních sedadel, pracovních stolů a kancelářského nábytku.

 

Ergonomický program

 • Vytvoření firemní politiky pro ergonomii a projednání s top managementem firmy.
 • Návrh akčních a implementačních plánů.
 • Seznámení manažerů s vizemi a cíli v oblasti ergonomie, prezentace jejich rolí a odpovědností.
 • Implementace prvků systémového řízení ergonomických rizik podle standardu Virginia Polytechnic Institute and State University »ERGO« (Express-Review-Guide-Open).
 • Trénink a rozvoj odborných znalostí klíčových zaměstnanců formou pravidelných ergomeetingů.
 • Pravidelné workshopy pro řadové zaměstnance zaměřené na názornou prezentaci konkrétních úkolů v prevenci MSDs a správnou praxi.
 • Zavedení systému pro shromažďování poznatků o diskomfortu nebo zdravotních problémech pracovníků v souvislosti s výkonem práce.
 • Provádění periodických ergoscreeningů na jednotlivých pracovištích.
 • Součinnost při nastavení standardů pracovně-lékařské péče a pravidel aktivní spolupráce se zařízením poskytujícím pracovně lékařské služby.
 • Měření a monitorování (zavedení způsobů prověřování efektivnosti zavedených opatření, vyhodnocování plnění stanovených cílů a evaluace zpětné vazby od zaměstnanců).
 • Reporting (vytvoření souhrnné zprávy o stavu ergonomie na pracovištích společnosti za dané období, prezentace dosažených výsledků managementu).
 • Plánování (vytvoření implementačního plánu na další období se střednědobými výhledy).

 

Hygiena práce

 • Klasifikaci klíčových pracovních pozic z hlediska ergonomie a hygieny práce a provedení časových snímků pracovní směny.
 • Měření faktorů pracovního prostředí pro účely posouzení expozice zaměstnanců těmto faktorům dle nařízení vlády č. 361/2007 Sb., ve znění pozdějších předpisů nebo pro účely zařazení prací do kategorií podle vyhlášky č. 432/2003 Sb.:
  • osvětlení vnitřních prostor podle ČSN 36 0011.
  • hluku podle ČSN EN ISO 9612, ČSN ISO 1996-1 a Metodického opatření Hlavního hygienika ČR (Věstník MZ č. 1/2002).
  • aerosolů a nanočástic podle ČSN EN 482 a ČSN EN 689.
  • tepelně-vlhkostních podmínek (stereoteplota, teplota suchého vzduchu, proudění vzduchu a vlhkost vzduchu) podle ČSN EN ISO 7726 a Metodického opatření Hlavního hygienika ČR (Věstník MZ č. 2/2009).
 • Výroba vektorových map znázorňujících distribuci intenzity osvětlení, teploty vzduchu, rychlosti proudění a hluku v prostoru pracoviště.

 

Osvětové aktivity

 • Realizace specializovaných workshopů a školení z ergonomie se zaměřením na:
  • Zásady správné ergonomie pracovního místa a jeho uspořádání.
  • Základní principy správného sedu u pracovního stolu a práci s PC.
  • Vhodné pracovní návyky kterými jsou například zaujímání správné fyziologické polohy těla při práci, optimalizace lokální fyzické zátěže, apod.
  • Prezentace relaxačních protahovacích cviků.
 • Výroba infokoutků.
 • Tvorba vzdělávacích materiálů, příruček a infolistů.