Připravenost na mimořádné události a krizové situace

Zajištění bezpečného prostředí patří k základním potřebám každé organizace. V současné turbulentní době velmi často dochází ke vzniku mimořádných událostí a krizových situací, které mohou mít různou podobu od přírodních katastrof, technických a technologických selhání až po události způsobené lidským faktorem. Jejich dopady mohou dosahovat závažných následků nejen na zajištění provozu a stability samotné organizace, ale rovněž i na základní životní potřeby osob či dokonce jejich zdraví a životy. Z tohoto důvodu je efektivní řízení rizik nezbytnou součástí každé moderní společnosti, která chce spolehlivě fungovat i v době kritických situací.

Nabízíme komplexní odborné služby při řešení této problematiky na úrovni organizace (bez ohledu na její činnosti a zaměření), které zahrnují:

 • Analýzy připravenosti organizace na mimořádné provozní události a negativní účinky rozličných externalit
 • Nastavení korporátního systému připravenosti na zvládání nežádoucích situací
 • Identifikace zdrojů nejzávažnějších ohrožení, vyhodnocení rizik a návrh systémových bezpečnostních opatření
 • Zpracování a aktualizace plánů krizové připravenosti, krizových plánů a další bezpečnostní dokumentace
 • Příprava a nastavené opatření pro ochranu kritické ale i běžné infrastruktury
 • Zpracování základních bezpečnostních parametrů ochrany měkkých cílů
 • Ověření stavu připravenosti čelit kritickým situacím
 • Odborná příprava osob a dalších odborníků v oblasti bezpečnosti a krizového řízení

Naše služby jsou určeny zejména pro:

 • Státní správu a samosprávu
 • Zdravotnická zařízení (nemocnice, léčebny,)
 • Školy a školská zařízení
 • Energetickou infrastrukturu
 • Dopravní infrastrukturu
 • Ostatní výrobní a nevýrobní podniky
 • Organizátory kulturních a sportovních akcí hromadného charakteru

Realizovat opatření krizové připravenosti vychází jak z potřeb správné praxe, tak i z povinností vyplývajících z řady právních předpisů a dalších norem. Jedná se zejména o:

 • Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů
 • Metodika zpracování plánů krizové připravenosti (č.j. MV-140690-1/PO-PKR-2011)
 • ČSN 73 4400 Prevence kriminality – řízení bezpečnosti při plánování, realizaci a užívání škol a školských zařízení
 • ČSN 73 0831 Požární bezpečnost staveb – Shromažďovací prostory
 • ČSN ISO 31000 Management rizik – Principy a směrnice

OObecné schéma aktivit směřující k účinné proaktivní připravenosti na mimořádné události a krizové situace: