Ekologie a IPPC

 

Nakládání s odpady

 • Komplexní odborné poradenství a pomoc při zajištění plnění legislativních požadavků v oblasti odpadového hospodářství.
 • Zajišťování výkonu odpadového hospodáře.
 • Vedení průběžné evidence odpadů.
 • Zařazení odpadů podle Katalogu odpadů.
 • Zpracování plánů odpadového hospodářství (POH).
 • Zpracování hlášení o produkci a nakládání s odpady – standard MŽP, systém ISPOP, IRZ
 • Zpracování statistického výkazu “ Odpady “ pro Český statistický úřad.
 • Zpracování identifikačních listů nebezpečných odpadů (ILNO).
 • Zpracování Základního popisu odpadu.
 • Zpracování žádostí o souhlasu k nakládání s nebezpečnými odpady.
 • Zpracování žádostí o povolení k provozování zařízení
 • Zpracování žádostí o netřídění odpadů.

Ochrana ovzduší

 • Komplexní odborné poradenství a pomoc při zajištění plnění legislativních požadavků, dle zákona č.86/2002 Sb. (zpracování provozních řádů, zpracování poplatkových hlášení, výpočty ročních bilancí vypouštěného znečištění, poplatků, systém ISPOP, vedení předepsaných evidencí, statistik, a výkazů, vyhodnocování provozních údajů z evidence, měření, analýz, monitoringů aj.)
 • Zajišťování odpovídající provozní operativy, školení zaměstnanců, kontrolní činnost na úseku ochrany ovzduší
 • Spoluúčast na kontrolách ze strany orgánů státní správy, ČIŽP
 • Pomoc při jednáních s orgány státní správy
 • Poradenství v oblasti autorizovaného měření emisí
 • Poradenství v oblasti kontroly spalinových cest, měření účinnosti spalování a množství vypouštěných látek u malých spalovacích zdrojů znečišťování ovzduší
 • Poradenství v oblasti umístění a zřízení měřících míst

Ochrana vod:

 • Zastupování zákazníka při jednání s orgány státní správy ve věci vyřizování náležitostí vodoprávních úřadů
 • Vedení evidence v souladu s vodním zákonem, sledování dodržování zákonných lhůt – hlášení, přiznání a výpočty bilancí
 • Výpočet poplatku a zpracování poplatkového hlášení
 • Zpracování provozního řádu ČOV, vodovodu
 • Zpracování Havarijního plánu
 • Odběry a rozbory vzorků odpadních vod
 • Školení v oblasti nakládání s vodami

IPPC

 • Kompletní zpracování žádosti o vydání integrovaného povolení
 • Provedení či subdodavatelské zajištění souvisejících měření (emise, hluku včetně zpracování hlukových studií / map, kvalita a kvantita odpadních vod, hladin zrychlení vibrací, neionizující záření, prach aj.)
 • Individuální konzultace k problematice integrované prevence
 • Vyhodnocování plnění závazných podmínek provozu vyplývajících z integrovaného povolení
 • Pomoc při změně dříve vydaného integrovaného povolení
 • Spoluúčast zpracovatele při projednání žádosti s úřady